Роль тканевої алергії до кісткового антигена в діагностиці початкового ступеня генералізованого пародонтита

  • Марина Юріївна Антоненко
  • Людмила Леонідівна Решетник
  • Наталія Антонівна Зелінська
  • Олена Аркадіївна Значкова
  • Валентин Олександрович Ревич
Ключові слова: генералізований пародонтит, генералізований катаральний гінгівіт, кістковий антиген, тканинна сенсибілізація

Анотація

Мета: вивчення тканинної сенсибілізації до кісткового антигена як індикативного фактора змін в альвеолярному відростку при початковому ступені ГП.

Матеріали та методи. Дослідження базується на спостереженні 132 хворих (67 жінок і 65 чоловіків) віком 19–35 років з початковим ступенем ГП (основна група), із хронічним (72 осіб) і загостреним (60 осіб) перебігом. Порівняльну групу склали 71 хворий у віці 19–35 років з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом (ГХКГ) у стадії ремісії (29 осіб) і загострення (42 осіб). Контрольну групу представили 30 осіб без клінічних ознак захворювань тканин пародонта. Інтерпретація клінічних показників оцінювалася за суб'єктивними й об'єктивними ознаками з використанням пародонтальних індексів запалення та гігієни (РМА, індекс кровоточивості Loe-Silness, GІ, інтегральний індекс гігієни АРТ). Оцінку тканинної сенсибілізації до кісткового антигена визначали в реакції гальмування міграції лейкоцитів (РГМЛ).

Результати та їх обговорення. У результаті дослідження не було встановлено достовірної різниці індикативних пародонтальних показників в основній і порівняльній групах при хронічному перебігу захворювання – ГП й генералізованому катаральному гінгівіті. При загостреному перебігу ГП початкового ступеню виражена тканинна сенсибілізація до кісткового антигена відзначена у 80,0±5,13 % (р < 0,01) обстежених, що було достовірно вище, ніж при хронічному перебігу. У 20 % хворих на ГП початкового ступеня загостреного перебігу відзначено помірний ступінь сенсибілізації до кісткового антигена. У хворих порівняльної групи як у період ремісії, так і при загостреному перебігу катарального гінгівіту, а також у контрольній групі тканинна сенсибілізація до кісткового антигена не встановлена.

Висновки. Підтверджено, що пародонтальні індекси не можуть розглядатись як індикативні показники, які відображають стан пародонтального комплексу в цілому, а лише як такі, що відображають стан м'яких тканин пародонту. Установлено виражений ступінь тканинної сенсибілізації до кісткового антигена в переважної більшості хворих на ГП початкового ступеня, що знаходиться у прямій залежності від характеру перебігуй може розглядатись як індикативний патогномо- нічний фактор у диференціальній діагностиці ГП початкового ступеня й генералізованого хронічного катарального гінгівіту.

Ключові слова: генералізований пародонтит, генералізований катаральний гінгівіт, кістковий антиген, тканинна сенсибілізація.

Біографії авторів

Марина Юріївна Антоненко

Антоненко Марина Юріївна – д-р мед. наук, професор,
завідувач кафедри стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.

Людмила Леонідівна Решетник

Решетник Людмила Леонідівна – аспірант кафедри стоматології
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.

Наталія Антонівна Зелінська

Зелінська Наталія Антонівна – канд. мед. наук,
доцент кафедри стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.

Олена Аркадіївна Значкова

Значкова Олена Аркадіївна – канд. мед. наук,
асистент кафедри стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна,

Валентин Олександрович Ревич

Ревич Валентин Олександрович – аспірант кафедри стоматології
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.

Посилання

1. Практична пародонтологія / Науково-методичне видання // А.В. Борисенко,
М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сідельнікова. – К.: ТОА «Доктор-Медія», 2011. – 472 с.
2. ВОЗ за 60 лет: хронология основных событий в области общественного здра-
воохранения. – ВОЗ, 2008. – 5 с.
3. Хоменко Л.О. Стоматологічне здоров’я дітей України: реальність та перспек-
тива / Л.О. Хоменко // Науковий вісник НМУ імені О.О.Богомольця. – 2007. – Спецви-
пуск. – С. 11–14.
4. Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздо-
ровчих технологій: матеріали наук.-практ. конф., 30 черв. – 1 лип. 2010 р., Херсон / Під
ред. Г.О. Слабкого; Ю.О. Ромаскевич / Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України, Херсон.
обл. центр здоров’я та спорт. медицини. – Херсон: Херсонміськдрук., 2010. – 118 с.
5. Павленко О.І. Планування лікувально-профілактичної допомоги хворим з гене-
ралізованим пародонтитом на основі оцінки ризику ураження пародонта / О.І. Павленко,
М.Ю. Антоненко, П.В. Сідельніков // Современная стоматология. – 2009. – № 1. –
С. 56–60.
6. Григ Н.І. Ендогенна інтоксикація як фактор ризику в комплексному лікуванні
генералізованогопародонтиту / Н.І. Григ // Современная стоматология. – 2015. – № 1. –
С. 28–31.
7. Ohlrich E.J. The immunopathogenesis of periodontal disease / E.J. Ohlrich,
M.P. Cullinan, G.J. Seymour // Aust. Dent. J. – 2009. – Vol. 54, Suppl. 1. – P. 2–10.
8. Jeffcoat V.K. Osteoporosis: a possible modifying factor in oral bone loss// Ann.
Periodontol. – 1998. – Vol. 3, N 1. – P. 312–321.
9. Поворознюк В.В. Костная система и заболевания пародонта / В.В. Повороз-
нюк, И.П. Мазур. – Киев: Книга плюс. – 2004. – 446 с.
10. Kebashni Thandrayen. Endocrinology and Metabolism / Kebashni Thandrayen,
John M. Pettifor // Clinics of North Americа. — 2010. — Vol. 39, Issue 2. — Р. 303–320.
11. Деньга О.В. Адаптогенні профілактика та лікування основних стоматологіч-
нихзахворювань у дітей: Автореф. дис. д-ра мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» /
О.В. Деньга. – Київ, 2001. – 32 с.
12. Павленко О.І. Планування лікувально-профілактичної допомоги хворим з гене-
ралізованим пародонтитом на основі оцінки ризику ураження пародонта / О.І. Павленко,
М.Ю. Антоненко, П.В. Сідельніков // Современная стоматология. – 2009. – № 1. – С. 56–60.
13. Hugoson A. Effect of three different dental health preventive programmes on young
adult individuals: a randomized, blinded, parallel group, controlled evaluation of oral hygiene
behaviour on plaque and gingivitis / Hugoson A., Lundgren D., Asklöw B., Borgklint G. //
J. Clin. Periodontol. – 2007, May; 34 (5): 407–15.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ПАРОДОНТОЛОГІЯ