Порушення місцевого імунітету та цитокінового статусу у хворих на генералізований пародонтит

  • Анатолій Васильович Борисенко
  • Юлія Генадіївна Коленко
  • Тетяна Олександрівна Тімохіна
Ключові слова: генералізований пародонтит, місцевий імунітет, цитокіни, секреторний імуноглобулін А, циркулюючі імунні комплекси, ротова рідина, сироватка крові

Анотація

Актуальність. Захворювання пародонта представляють собою значну загально-медичну та соціальну проблему. У патогенезі генералізованого пародонтита важливу роль відіграють імунні механізми його розвитку. Активація пародон-топатогенною мікрофлорою моноцитів і макрофагів підвищує продукцію цими клітинами прозапальних цитокінів, що викликає дисбаланс між їх прозапальними і протизапальними пулами. Уважають, що це є однією з головних причин пошкодження пародонта, яке може призвести до утворення пародонтальних кишень і резорбції кістки альвеолярного відростка щелеп.

Мета – визначення рівня імуноглобулінів, цитокінів і циркулюючих імунних комплексів у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит (ГП).

Матеріали та методи. Для досягнення даної мети було обстежено 93 хворих на ГП ІІ–ІІІ ступеня хронічного перебігу віком 42–60 років. Пацієнти були розділені на дві групи: І групу склали 43 хворих на ГП ІІ ступеня, а ІІ групу – 50 хворих на ГП ІІІ ступеня. Діагноз і ступінь тяжкості ГП встановлювали відповідно до класифікації М.Ф. Данилевського (1994). Було проведено імунологічне обстеження всіх хворих, яке включало визначення імуноферментним методом рівня про- та протизапальних цитокінів, циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) різної молекулярної маси та концентрації імуноглобулінів (Ig G, Ig A, Ig M) у сироватці крові та ротовій рідині.

Результати. У хворих із ГП ІІІ ступеня (ІІ група) було виявлено достовірно вищі значення індексів кровоточивості (РВІ), РМА та індексу гігієни, що свідчило про значно більш глибокий характер ураження пародонта. У сироватці крові хворих на ГП ІІІ ступеня виявлено достовірно вищий рівень Ig G та Ig M, достовірно вищий вміст патогенних ЦІК середнього й малого розміру, а також вірогідно нижчу концентрацію фізіологічних ЦІК великого розміру. Зміни місцевого імунітету порожнини рота у хворих на ГП мають виражений і глибокий характер і прямо пропорційно залежать від ступеня захворювання.

Висновки. У хворих на генералізований пародонтит виявлено порушення системної та місцевої ланок імунної системи, які мають виражений характер і залежать від ступеня розвитку захворювання. У хворих на генералізований пародонтит у ротовій рідині спостерігається виражений дисбаланс про- та протизапальних цитокінів з вірогідним переважанням ФНП-α, ІЛ-1β та ІЛ-17А й вірогідно високий вміст Ig G на тлі значно зниженої концентрації SIg A.

Ключові слова: генералізований пародонтит, місцевий імунітет, цитокіни, секреторний імуноглобулін А, циркулюючі імунні комплекси, ротова рідина, сироватка крові.

Біографії авторів

Анатолій Васильович Борисенко

Борисенко Анатолій Васильович – д-р мед. наук,
професор кафедри терапевтичної стоматології, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, МОЗ України.
Тел.: (050) 447-38-00. E-mail: anatoliborystnko.nvu@gmail.com.

Юлія Генадіївна Коленко

Коленко Юлія Генадіївна – д-р мед. наук,
професор кафедри терапевтичної стоматології, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, МОЗ України.
Тел.: (050) 772-73-75. E-mail: kolenko@i.ua.

Тетяна Олександрівна Тімохіна

Тімохіна Тетяна Олександрівна – канд. мед. наук,
доцент кафедри терапевтичної стоматології, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, МОЗ України.
Тел.: (096) 111-11-22. E-mail: tanyatimokhina@gmail.com.

Посилання

1. Абаев З.М. Современные методы лечения и профилактики заболеваний паро-
донта / З.М. Абаев, Д.И. Домашев, М.К. Антидзе, O.A. Борискина // Стоматология. –
2012. – № 4, том 91. – С. 72–74.
2. Бичкова C.А. Клінічна та імунологічна характеристика різних фенотипів хроніч-
ного обструктивного захворювання легенів / С.А. Бичкова // Врачебное дело. – 2017. –
№ 3–4. – С. 42–48.
3. Горбачева И.А. Единство системных патогенетических механизмов при заболе-
ваниях внутренних органов, ассоциированных с генерализованным пародонтитом /
И.А. Горбачева, А.И. Кирсанов, Л.Ю. Орехова // Стоматология. – 2004. – № 3. – С. 6–11.
4. Данилевський Н.Ф. Заболевания пародонта / Н.Ф. Данилевский, А.В. Бори-
сенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 462 с.
5. Ипатова Е.В. Особенности местного иммунитета при воспалительных заболе-
ваниях пародонта у жителей Европейского севера / Е.В. Ипатова, В.П. Зеновский,
А.Г. Дьячкова // Российский стоматологический журнал. – 2007. – № 2. – С. 46–51.
6. Haskova V. Simple method of circulating immune complex detection in human sera
bу polyethylenglycol precipitation / V. Haskova, J. Kastik, L. Riha et al. // Immunol. Forsch. –
1977. – Bd. – 154. – № 4. – P. 399–486.
7. Iqbal P.S. Assessment of systemic inflammatory markers in patients with aggressive
periodontitis / P.S. Iqbal, S.N. Khan, M. Haris // Journal International Oral Health. –
2015. – V. 7. – P. 48–51.
8. Mancini G. Immunochemical quantitation of antigens by single radial diffusion /
G. Mancini, A. Garbonare, J. Heremans // Immunochemistry. – 1965. – № 2. – P. 235.
9. Yucel-Lindberg T. Inflammatory mediators in the pathogenesis of periodontitis /
T. Yucel-Lindberg, Bеge T. // Expert Review Molecular Medicine. – 2013. – V. 8. – P. 75–78.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ПАРОДОНТОЛОГІЯ