Современная стоматология №5 за 2015 год - page 15

(PIS – III ступінь). Було проведено мікробіологічне
дослідження 125 проміжків з апроксимальним карієсом
і відсутнім міжзубним сосочком і 125 інтактних про-
міжків зі збереженим міжзубним сосочком. Мікробіоло-
гічному вивченню підлягав матеріал, який отримували
з досліджуваних міжзубних проміжків. Матеріали до-
слідження біотопів інтактних міжзубних проміжків зі
збереженим сосочком відносили до групи порівняння, а
матеріали мікробіологічних досліджень міжзубних про-
міжків з апроксимальним карієсом і відсутнім міжзуб-
ним сосочком до основної групи. Застосовували загаль-
ноприйнятий бактеріологічний і бактеріоскопічний
методи [5].
Отриманий біоматеріал із проксимальних просторів
у ділянці існуючих і відсутніх сосочків за допомогою
стерильних мікроаплікаторів переносили у пробірку із
транспортним середовищем STUART для забору та
транспортування клінічних зразків (F.L. Medical, Італія).
Транспортне середовище відповідає загальноєвропей-
ським нормативам MDD 93/42/CEE та IVDD 98/79/ЕС
і має СЄ маркування. Мікробіологічні дослідження
складалися з виділення та видової ідентифікації мікро-
організмів з використанням техніки аеробного та анае-
робного культивування шляхом посівів клінічного мате-
ріалу на спеціальні живильні середовища вітчизняного
виробництва і фірми «bioMeriux» (Франція): для аеро-
бних і факультативних бактерій кров’яний агар, середо-
вище Чистовіча, Ендо, шоколадний агар з Полі Віте
Ксом (bioMeriux); для анаеробних бактерій – агар Шед-
лера (bioMeriux) + 5 % еритроцитів барана, агар – трип-
тиказа – соева, агар Мюллера-Хінтона; агар Сабуро для
дріжджових грибів. Анаеробні культури витримували в
мікроанаеростаті фірми «bioMeriux», потім у рідинному
термостаті FBH 600, фірма «Fisherbrand», Франція. Іден-
тифікацію виділених чистих культур бактерій і грибів
проводили за морфолого-культуральними і біохімічними
ознаками (Покровский В.И., Поздеева О.К., 1999) і за
допомогою ідентифікаційних тест-панелей АРІ Сandida
bioMeriux: АРІ Staph., АРІ 20 Strep., АРІ 20 E, АРІ 20 A,
АРІ Сandida, АРІ 20 C AUX. Біохімічну ідентифікацію
мікроорганізмів здійснювали за допомогою бактеріоло-
гічного аналізатора Vitek-2 (фірма «bioMeriux», Фран-
ція). Рівень обсіменіння виражали в колонієутворюючих
одиницях в 1 мл середовища (КУО/мл). Морфологічні та
тинкторіальні властивості вивчали за допомогою мікро-
скопа «Мікмед» із використанням імерсійного об’єктиву
(збільшення 90
×
10).
Загальну кількість бактерій в 1 мл визначали мето-
дом секторного посіву за методом Gould (підрахування
колонієутворюючих одиниць (КУО)) в міжзубних про-
міжках зі збереженим і відсутнім міжзубним сосочком.
Підрахунок результатів здійснювали за спеціальною
стандартною таблицею [5].
Ступінь дисбіотичних змін у міжзубних проміжках
визначали за критеріями Іванової Л.А. зі співавт., 2004[3]:
I ступінь
– стан мікрофлори, для якого притаманно
достовірне зменшення або збільшення кількісного скла-
ду лактобацил і коринебактерій при зменшенні кокової
флори (стрептококів, непатогенних стафілококів, нейсе-
рій) і грибів Candida spp., але при нормальному титрі
умовно-патогенних мікроорганізмів (ентеробактерій,
Str.pyogenes та St. аureus)
ІІ ступінь
– стан, при якому визначаються достовірні
значні коливання рівня висівання непатогенних стафіло-
коків, коринебактерій, бактероїдів, фузобактерій і леп-
тотрихій як у бік зниження, так і підвищення; різке зни-
ження титру лактобацил, нейсерій і стрептококів; збіль-
шення ентеробактерій і Staph. аureus; висівання грибів
Candida spp. в межах норми.
ІІІ ступінь
– стан, при якому достовірно знижено
титр лактобацилл, стрептококів, нейсерій; значні коли-
вання у складі бактероїдів і коринебактерій; значне під-
вищення кількості непатогенних стафілококів, St. аureus,
ентеробактерій і грибів Candida spp.
Цифрову макрозйомку об’єктів здійснювали цифро-
вим фотоапаратом Nicon d 3100 зі знімним макрооб’єкти-
вом Nikon AF–S VR II Mikro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED.
Обробку цифрових даних проводили статистичним
методом аналізу на персональному комп’ютері ІВМ РС в
SPSS SigmaStat 3.0 i StatSoft Statistica 6.0. Достовірність
результатів обстеження оцінено за критеріями Стьюден-
та. Відмінності вважали достовірними при р < 0,05.
Результати та їх обговорення
При мікробіологічному обстеженні міжзубних про-
міжків у хворих на генералізований пародонтит у всіх біо-
топах було виявлено як грамнегативні, так і грампозитив-
ні мікроорганізми. У нативних мазках спостерігали вира-
жений поліморфізм: коки (диплококи, стрептококи, ста-
філококи, пептострептококи), палички, вібріони, спірили.
У результаті мікробіологічного дослідження було
виявлено рівень загального обсіменіння аеробними та
анаеробними мікроорганізмами міжзубних проміжків,
кількісний і видовий склад, частота виділення штамів у
проміжках з відсутнім і наявним міжзубним сосочком.
Середнє значення загального обсіменіння інтактних
міжзубних проміжків зі збереженим міжзубним сосочком
(група порівняння) складало 4,78
×
10
6
КУО/мл. (рис. 1).
Загальне обсіменіння міжзубних проміжків з апрокси-
мальним відсутнім міжзубним сосочком (основна група) в
середньому складало 4, 91
×
10
6
КУО/мл (p < 0,05) (рис. 2).
Показники загального обсіменіння міжзубних про-
міжків зі збереженим міжзубним сосочком і міжзубних
проміжків з апроксимальним карієсом з відсутнім між-
зубним сосочком не мали суттєвої різниці та відповідали
нормативним [2].
15
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 5/2015
Рис. 1. Посів вмісту інтактного міжзубного проміжкf
зі збереженим сосочком на 5 % кров’яному гемін-агарі:
1. Колонії Str. sanguis; 2. Колонії Str. viridans;
3. Колонії Str. Salivarius.
Рис. 2. Колонії мікроорганізмів з апроксимальним карієсом
і відсутнім міжзубним сосочком:
1. Колонії Str. viridans.; 2. Колонії Str. sanguis;
3. Колонії Str. Salivarius.
3
2
1
3
2
1
2
2
1
1
3
3
Cover I...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...116
Powered by FlippingBook