Современная стоматология №5 за 2015 год - page 16

У групі порівняння (125 обстежених інтактних між-
зубних проміжків зі збереженим сосочком) виділено 441
штам мікроорганізмів, а в основній групі (125 міжзубних
проміжків з апроксимальним карієсом і відсутнім сосоч-
ком) – 458 штамів мікроорганізмів.
У результаті дослідження інтактних міжзубних про-
міжків зі збереженим сосочком було виявлено доміну-
вання оральних стрептококів (у 100 % обстежених про-
ксимальних просторів), стафілококів (80,33 %) та нейсе-
рій (100 %). З меншою частотою було виявлено присут-
ність лактобацил (81,6 %). У трьох міжзубних проміжках
(3,75 %) було ідентифіковано дріжджові гриби рода Can-
dida та із двох проксимальних просторів (2,43 %) було
виділено патогенні стафілококи.
Загальний рівень аутохтонної мікрофлори до-
рівнював: Str. viridans (5,6±0,12)
×
10
6
КУО/мл – 88
штамів, Str. mitis (4,3±0,07)
×
10
8
КУО/мл – 74 штами,
Str. salivarius (4,7±0,11)
×
10
7
КУО/мл – 45 штамів,
Str. sanguis (3,4±0,05)
×
10
3
КУО/мл – 20 штамів,
S.epidermidis (4,2±0,09)
×
10
5
КУО/мл – 65 штамів,
Nesseriae sicca (4,8±0,07)
×
10
7
КУО/мл – 67 штамів,
Nesseriae mucosa (3,1±0,08)
×
10
7
КУО/мл – 37 штамів,
Laktobacillus (5,7±0,10)
×
10
4
КУО/мл – 30 штамів,
S. aureus (3,2±0,07)
×
10
3
КУО/мл – 8 штамів, Candida
albicans (2,9±0,13)
×
10
3
КУО/мл – 7 штамів (табл.)
У міжзубних проміжках з
відсутнім міжзубним
сосочком
було відмічено достовірне зменшення загальної
кількості нормальної мікрофлори, підвищення титру гри-
бів Candida spp та умовно-патогенних мікроорганізмів
(Staph. аureus): Str. viridans (5,7±0,17)
×
10
5
КУО/мл – 68
штамів, Str. mitis (4,2±0,05)
×
10
6
КУО/мл – 42 штами,
Str. salivarius (4,3±0,12)
×
10
6
КУО/мл – 35 штамів,
Str. sanguis (2,2±0,05)
×
10
5
КУО/мл – 20 штамів,
S. epidermidis (3,7±0,13)
×
10
5
КУО/мл – 64 штами,
Nesseriae sicca (5,8±0,06)
×
10
5
КУО/мл – 57 штамів,
Nesseriae mucosa (2,1±0,08)
×
10
5
КУО/мл – 27 штамів,
Laktobacillus (5,0±0,09)
×
10
3
КУО/мл – 74 штами,
S. aureus (3,2±0,07)
×
10
3
КУО/мл – 38 штамів, Candida
albicans (3,4±0,08)
×
10
4
КУО/мл – 33 штами (рис. 3).
Дані дослідження групи порівняння показали, що в
інтактних міжзубних проміжках зі збереженими сосочка-
ми видовий склад автохтонної мікрофлори не був зміне-
ний і відповідав нормативним показникам [2].
В усіх отриманих мазках з міжзубних проміжків з
наявним апроксимальним карієсом і відсутнім міжзубним
сосочком було відмічено зсув кількісного складу мікрофло-
ри міжзубних проміжків і пригнічення росту нормальної
мікрофлори. За класифікацію Іванової Л.А. зі співавтора-
ми, ці зміни можна розглядати як порушення нормоценозу
міжзубного проміжка та відповідають I ступеня дисбіотич-
них змін мікроекології проксимальних просторів.
Отримані результати дослідження автохтонної мік-
рофлори міжзубних проміжків зі збереженим міжзубним
16
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 5/2015
Рис. 4. Мікробна асоціація з інтактного міжзубного проміжка
зі збереженим міжзубним сосочком:
S.epidermidis (1) + Str.viridans (2) + Str.sanguis (3).
Рис. 3. Видовий склад мікроорганізмів
основної групи та групи порівняння.
1
3
2
* Примітка: відмінність між значеннями в основній групі та групі порівняння (р < 0,05).
Таблиця
Видовий склад нормальної мікрофлори міжзубних проміжків
зі збереженим і відсутнім сосочком
Мікроорганізми
Група порівняння (n = 125)
Основна група (n = 125)
Виділено
штамів
Частота
виявлення (%)
Популяційний
рівень (lg КУО/мл)*
Виділено
штамів
Частота
виявлення (%)
Популяційний рівень
(lg КУО/мл)*
Str. viridans
88
100 %
5,6±0,12
68
85,7 %
5,7±0,17
Str. mitis
74
100 %
4,3±0,07
42
87,5 %
4,2±0,05
Str. salivarius
45
97,2 %
4,7±0,11
35
72,2 %
4,3±0,12
Str. sanguis
40
96,4 %
3,4±0,05
20
75,3 %
2,2±0,05
S. epidermidis
65
80,3 %
4,2±0,09
64
77,7 %
3,7±0,13
Nesseriae sicca
47
100 %
4,8±0,07
37
83,01 %
5,8±0,06
N. mucosa
37
100 %
3,1±0,08
27
81,46 %
2,1±0,08
Laktobacillus
30
81,6 %
5,0±0,09
94
93,17 %
5,0±0,09
S. aureus
8
2,43 %
3,2±0,07
38
30,4 %
5,4±0,07
С.albicans
7
3,74 %
2,9±0,13
33
26,4 %
3,4±0,08
Разом:
441
4,78±0,2
458
4,91±0,13
Cover I...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...116
Powered by FlippingBook