Современная стоматология №5 за 2015 год - page 7

постійне пломбування кореневого каналу матеріалом
АН+
. При цьому не намагались виводити пломбувальний
матеріал за межі верхівкового отвору в періапікальні тка-
нини. Якість пломбування контролювали за допомогою
рентгенограми. Каріозну порожнину закривали тимчасо-
вою пломбою зі штучного дентину. У разі відсутності
скарг пацієнта через кілька днів проводили постійне
пломбування каріозної порожнини зуба композиційним
матеріалом.
Ефективність лікування оцінювали на підставі клі-
нічних і рентгенологічних даних. Позитивними вважали
результати, що характеризувались відсутністю скарг хво-
рого, змін стану ясен, відновленням кісткової тканини за
даними рентгенологічного дослідження при грану-
люючому та гранулематозному періодонтиті.
Результати та їх обговорення
За даною методикою проведено лікування 40 зубів із
хронічним періодонтитом (16 із хронічним гранулюючим
і 24 із хронічним гранулематозним періодонтитом). Для
контролю лікування була використана внутрішньоротова
контактна рентгенографія, за допомогою якої визначали
ступінь заповнення кореневих каналів після їх пломбу-
вання. Випадків загострення патологічного процесу, коли
б виникала необхідність видалення герметичної пов’язки,
не було. В усіх випадках лікування кореневі канали були
запломбовані повністю, пломбувальна маса після пломбу-
вання не була виведена за верхівку зуба (рис.). У двох
зубах пацієнтів були відмічені незначні больові відчуття
після пломбування кореневого каналу, які швидко зника-
ли після 3–4-х сеансів УВЧ-терапії. У цілому вилікувані
зуби були безболісними при перкусії, ефективно функціо-
нували при жуванні, слизова оболонка навколо зубів була
без патологічних змін.
На рентгенограмах через 6 і 12 місяців після лікуван-
ня відмічене зменшення розмірів патологічного вогнища
в періапікальній ділянці (рис.).
Висновки
Таким чином, отримані клінічні дані віддалених спо-
стережень свідчать, що застосування запропонованої ком-
позиції медикаментозних препаратів для тимчасового
заповнення кореневих каналів при лікуванні періодонти-
ту дозволяє пригнітити мікрофлору в кореневих каналах,
процеси запалення і стимулювати відновлення періапі-
кальних тканин. Повноцінне пломбування кореневих
каналів дозволяє ефективно обтурувати їх і сприяє від-
сутності значного подразнення періапікальних тканин.
Застосовані для лікування медикаментозні препарати не
подразнюють періодонт. У віддалені строки спостережень
(через 12 місяців) у всіх 100 % випадків лікування досяг-
нуте зменшення розмірів патологічного вогнища у пері
апікальних тканинах. Отримані віддалені результати свід-
чать про високу ефективність клінічного застосування
запропонованої композиції препаратів при лікуванні хро-
нічних періодонтитів.
7
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 5/2015
1. Боровский Е.В. Проблемы эндодонтии по данным анкетирования / Е.В. Бо-
ровский // Клиническая стоматология. – 1998. – № 1. – С. 6–9.
2. Котелевська Н.В. Лікування хворих на гострий гнійний та загострений хронічний
верхівковий періодонтит з використанням дозованого вакууму: Автореф. дис. … канд. мед.
наук. – Полтава, 2005. – 20 с.
3. Борисенко А.В., Савичук А.О. Визначення стану ендодонтично лікованих зубів у
мешканців м. Києва//Совресенная стоматология. – 2013. – № 5 (69). – С. 11–15.
4. Лабунец В.А. Факторы, определяющие величину потребности населения в сто-
матологической ортопедической помощи на современном этапе развития // Проблеми
екології та медицини. – 1999. – № 5. – С. 62–67.
5. Москаленко В.Ф. Стан стоматологічної допомоги населенню України та пер-
спективи її розвитку / В.Ф. Москаленко, К.М. Костенко, Р.Г. Синіцин, Ю.М. Бахуринський
// Вісник стоматології. – 2000. – № 2 (26). – С. 54–56.
6. Костенко К.М. Аналіз основних показників стану стоматологічної допомоги
населенню України у 2002 – 2005 рр. (амбулаторна допомога) / К.М. Костенко, Г.М. Вар-
рава, О.Е. Рейзвіх та ін. // Вісник стоматології. – 2006. – № 4. – С. 74–80.
7. Орда О.М. Стоматологічна допомога в Україні / Орда О.М., Голубчиков М.В.,
Павленко О.В.: довідник МОЗ України та НАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2007. – 52 с.
8. Насирова Х.Б. Осложнения и пути их профилактики при эндодонтическом лече-
нии зубов // Современная стоматология. – 2014. – № 5. – С. 6–9.
9. Гутман Дж., Думша Т., Лоудэл П. Решение проблем в эндодонтии / Пер. с анг-
лийского. – М.: МЕДпрес-информ. – 2008. – С. 12–14.
10. Макеева И.М., Несвижский Ю.В., Бутаева Н.Т., Туркина А.Ю., Акимова И.В.
Профилактика инфицирования тканей периодонта в процессе эндодонтического лечения
зубов // Стоматология. – 2009. – № 3 (88). – С. 38–40.
11. Борисенко А.В., Ткач О.Б., Волощук О.М. Вивчення впливу препаратів з нано-
частинками золота на умовно-патогенну мікрофлору кореневого каналу // Современная
стоматология. – 2013. – № 1. – С. 11–14.
12. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М., 1999, 175 с.
13. Лукиных Л.М., Шестопалова Л.В. Пульпит: клиника, диагностика, лечение. 3-е
изд. // Издательство Нижегородской государственной медицинской академии. – 2004. – С. 88.
14. Николішин А.К. Сучасна ендодонтія практичного лікаря. – Полтава – 1998. –
С. 155.
15. Симоненко Р.В. Клініко-експерементальне обгрунтування використання анти-
септиків у лікуванні періодонтитів: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Київ, 2003. – 19 с.
16. Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология / Ю.М. Максимовский,
Л.Н. Максимовская, Л.Ю. Орехова // М.: Медицина, 2002. – С. 640.
17. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. // Терапевтична стоматоло-
гія. – К.: Медицина, 2010. – 544 с.
18. Федоренко А.А. Лечение хронического периодонтита с применением новой
композиции «КОЛЛАПАН-гель Л» и имозимазы: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Моск-
ва – 2010. – 20 с.
19. Spahr A. Helicobacter pylori in the oral cavity: high prevalence and DNA diversity /
A. Spahr, R.M. Schmid et al. // Dig. Dis. Sei. – 2006. – № 11. – P. 2162–2167.
20. Худякова Е.С. Оптимизация лечения хронических форм периодонтитов с при-
менением костнопластических материалов: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Самара,
2009. – 22 с.
21. Митронин А.В. Комплексное лечение и реабилитация больных с деструктивны-
ми формами хронического периодонтита: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – Москва,
2004. – 231 с.
ЛІТЕРАТУРА
Рис. Рентгенограма 36-го зуба. Діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит:
А – до лікування, Б – через 6 місяців після лікування, В – через 12 місяців після лікування.
А
Б
В
Cover I,Cover II,1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...116
Powered by FlippingBook