Про журнал

Про журнал

Галузь та проблематика

«Сучасна стоматологія» - провідний український науково-практичний стоматологічний журнал  що видається з 1998 року, з відкритим доступом, та  є єдиним, офіційним друкованим органом Асоціації стоматологів України. Журнал публікує оригінальні дослідження, наукові та оглядові статті, клінічні спостереження, а також спеціальні статті, які стосуються проблем стоматології, для стоматологів різної спеціалізації. а також публікує матеріали та повідомлення про з’їзди та конференції.
Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України та включений у міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних:  «Україніка наукова»,УРЖ «Джерело» - з 2013 року; «Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського» - з 2013 року;ResearchBib;  Google Scholar з 2013 року , Academic Resours Index. Має найвищий рейтинг стоматологічних видань за індексом Хірша в системі Google Scholar (h - індекс 17).

 Crossref DOI-prefix: 10.33295.

 Процес рецензування

1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам до авторського оригіналу, які опубліковані в журналі.

2. Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню.

3. Головний редактор визначає наукову цінність авторського оригіналу та призначає двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. 

4. Термін рецензування (два тижні) зазначається у Карті рецензії рукопису. Залежно від ситуації і на прохання рецензента його може бути продовжено.

5. З метою максимально повного та об’єктивного відгуку на статтю редакція розробила для рецензента Карту рецензії.

6. Рецензент робить висновок:

  • - статтю рекомендую до публікації в авторському варіанті,
  • - статтю рекомендую публікувати з урахуванням виправлень зазначених недоліків,
  • - рекомендую передати статтю на додаткову рецензію іншому фахівцеві,
  • - відхилити публікацію, мотивуючи причину.

7. Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її. Отриману перероблену автором роботу повторно рецензують.

8. Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Якщо думки рецензентів не співпадають, Головний редактор направляє роботу на додаткове рецензування третьому експертові.

10. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності публікації, виходячи з обґрунтованості роботи та відповідності її тематиці журналу. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення.

11. Остаточно затверджує номер вчена рада на черговому засіданні.

12. У разі позитивної рецензії авторський текст Головний редактор передає до редакції з приписом «До друку» і стаття проходить наступні етапи: наукове редагування, перевірку орфографії, технічне редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.

13. Оригінали статей і рецензії зберігаються у редакції журналу.

 Періодичність публікації

Журнал "Сучасна стоматологія" виходить 5 раз на рік.

 Політика відкритого доступу

 Редакція журналу "Сучасна стоматологія" практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 Видавнича етика

Редакційна колегія журналу,редактори та редакція дотримуються етичних принципів та політики видавничної практики  посилаючись на керівництво, опубліковане Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів.Всі учасники рецензійної оцінки та видавничого процесу повинні враховувати свої конфлікти інтересів  у процесі огляду роботи і її публікації та виявити всі розбіжності, які можна було б розглядати як потенційні конфлікти інтересів.Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Рішення щодо публікування статті

 Головний редактор не повинен мати ніякого конфлікту інтересів стосовно статей, які він відхиляє або приймає. Головний редактор несе відповідальність за рішення про те, які з поданих статей прийнято до публікації, а які відхилено. При цьому він керується політикою журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, плагіату і порушення авторського права. Також у випадку відхилення рішення про публікацію головний редактор журналу може радитися з членами редакційної колегії та рецензентами. Оцінка рукопису здійснюється головним редактором виключно за його науковим змістом, незважаючи на расову приналежність, національність, етнічне походження, громадянство, стать, орієнтацію, релігію або політичні погляди авторів рукопису.

Конфіденційність

Головний редактор і співробітники редакції, члени редакційної колегії журналу не повинні розкривати будь-яку інформацію про представлені рукописи кому-небудь іншому, крім автора(ів), потенційних та призначених рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Відповідальність авторів

Автори несуть персональну відповідальність за наданий текст рукопису. До представленої на розгляд публікації додається супровідний лист у довільній формі за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей. Автори рукописів повинні надати точний звіт про виконану роботу і достовірні результати проведених досліджень, представити об’єктивне обговорення результатів, наводячи достатню кількість посилань. Виконання експериментів має бути описано достатньо ретельно, щоб інші дослідники могли його відтворити. Свідомо неправдиві, викривлені або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Оригінальність і плагіат

Автори, надсилаючи свій рукопис у журнал, гарантують оригінальність викладених досліджень. Використання фрагментів чужих робіт або запозичення твердження інших авторів має бути відзначено посиланням і зазначено у тексті статті. Надмірні запозичення і плагіат в будь-яких формах (неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень)  є неетичними і неприйнятними. Рукописи, які є поєднанням частин інформації, раніше опублікованих іншими авторами без критичного аналізу і осмислення редакцією журналу не приймаються. Автори несуть відповідальність за представлені ними матеріали в разі виявлення плагіату в них. Журнал залишає за собою право відхилити статтю за плагіат без додаткових пояснень і вжити належні правові заходи.

Засновником видання є Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.ТОВ "ЕКСПЕРТ Лтд"

  Наклад кожного номеру – 7000 примірників. Журнал регулярно розсилається за списком обов’язкової розсилки періодичних видань. Електронні копії видання  внесені на зберігання до Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Підписний індекс:22924