Клінічна нейром’язова діагностика та профілактика ускладнень при лікуванні вивиху диска скронево-нижньощелепного суглоба, який не можна вправити

Автор(и)

  • M. Drogomyretskaya
  • R. Mirza

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-78-85

Ключові слова:

диск скронево-нижньощелепного суглоба, спліт-терапія, магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія, жувальні м’язи

Анотація

Мета: підвищити якість обстеження та уточнити можливості нером’язової стоматології в пацієнтів з визначеною внутрішньо-
суглобовою патологією, яка супроводжується задіянням у патологічному процесі важко продіагностованих жувальних м’язів
і потребує повноцінного заповнення медичної документації з урахуванням ускладнень і можливості їх профілактики у випад-
ках ефективного застосування оклюзійної шини.
Матеріали та методи. Проводили огляд і клінічне обстеження 65-ти осіб із застосуванням мануальних методів електрости-
муляції м’язів вище під’язикової кістки й одразу після фізіотерапії, суть якої відповідає способу лікування бруксизму
(UA№39903). У пацієнтів з обмеженим до 24 мм відкриванням рота переважно аналізували магнітно-резонансні томограми
скронево-нижньощелепного суглоба, а при обмеженому відкриванні рота до 35 мм частіше застосовували комп’ютерну
томографію. При загостренні патологічного процесу не міогенного характеру на етапах лікування інформацію про стан паці-
єнта доповнювали ультразвуковим дослідженням ділянки скронево-нижньощелепного суглоба та загальними аналізами на
предмет ревматоїдного артриту. Для всіх обстежених виготовляли лікувально-діагностичну оклюзійну шину.
Результати досліджень. При відсутності репозиції диска скронево-нижньощелепного суглоба, яка клінічно проявляється
обмеженим відкриванням рота до 35 мм, під час обстеження виявили завжди больову реакцію у проекції суглоба у відповідь
на мануальні навантажувальні тести до електростимуляції м’язів дна порожнини рота й певне ослаблення почуття диском-
форту в ділянці суглоба одразу після електростимуляції м’язів вище під’язикової кістки та достатньо високу ефективність
оклюзійної шини. При достовірно відсутній репозиції диска скронево-нижньощелепного суглоба, яка клінічно проявляється
обмеженим відкриванням рота до 24 мм, на підставі проведеного обстеження виявлено достовірні больові відчуття у проекції
відповідного суглоба в момент відкривання рота в умовах ізометрії (штучно створені перешкоди), які повністю усуваються
шляхом електростимуляції м’язів дна порожнини рота.
Висновки. Отримані результати досліджень свідчать про те, що міогенний компонент болю у скронево-нижньощелепному
суглобі виявлено та впевнено усунуто переважно в обстежених з обмеженим відкриванням рота до 24 мм, тоді як ефектив-
ність застосування суглобової капи в цій групі як самостійного методу лікування нижче, ніж у випадках, в яких до виготовлення
капи відкривання рота становило менше 35 мм.
Ключові слова: диск скронево-нижньощелепного суглоба, спліт-терапія, магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна
томографія, жувальні м’язи.

Біографії авторів

M. Drogomyretskaya

Дрогомирецька Мирослава Стефанівна – д-р мед. наук, професор,
завідувач кафедри ортодонтії Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Адреса: м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Тел.: (044) 353-02-12.

R. Mirza

Мірза Роман Олександрович – канд. мед. наук,
асистент кафедри ортодонтії Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Адреса: м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Тел.: (044) 353-02-12.

Посилання

1. Bumann A., Groot Landeweer G., Brauckmann P. The significance of the fissurae
petrotympanica, petrosquamosa and tympanosquamosa for disk diplacements in the temporomandibular
joint // Fortschr. Kiefer-orthop. – 1991; 52: 359–65.
2. Диагностика и лечение синдрома болевой дисфункции височно-нижнече-
люстного сустава / А.И. Мирза // Методические рекомендации. – Киев, 1993. – 24 c.
3. Сысолятин П.Г., Безруков В.М., Ильин А.А. Классификация заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава. – М: Медицинская книга, Н. Новгород: издательство
НГМА. – 2000, 79.
4. Okeson J.P. Management of Temporo-mandibular Disorders and Occlusion. //
St. Louis, Missoury: Mosby, 2003. – 671 p.
5. Мирза А.И. Эффективность применения авторского метода лечения бруксиз-
ма и профилактики осложнений / А.И. Мирза, И.В. Михеева, А.В. Штефан // Современ-
ная стоматология. – 2010. – № 1. – С. 129–133.
6. Клинические методы диагностики функциональных нарушений зубочелюст-
ной системы: Учебное пособие / Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Антоник М.М., Ступ-
ников А.А. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 112 с. ISBN: 5-98322-157-4.
7. Чукумов Р.М. Эндоскопические методы диагностики и лечения заболеваний и
повреждений височно-нижнечелюсгного сустава: Автореф. дис. … канд. мед. наук
14.00.27, 14.00.21 / Чукумов Р.М. – Москва. – 2005. – 19 с.
8. Тимофеев А.А. Магнитно-резонансное изображение височно-нижнечелюстно-
го сустава в норме / А.А. Тимофеев, С.В. Максимча, А.С. Закоморный // Cтоматолог-
практик. – 2014. – № 2. – С. 12–16.
9. Дрогомирецька М.С. Результати геометричного аналізу сагітальних
оклюзійних кривих та лікування патології скронево-нижньощелепного суглоба /
М.С. Дрогомирецька, Р.О. Мірза // Современная стоматология. – 2016. – № 2 (81). –
С. 102–107.
10. Окклюзия и клиническая практика / Под. ред. И. Клинеберга, Р. Джагера;
пер. с англ. под ред. М.М. Антоника. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 200 с.: ил. –
ISBN 5-98322-222-8.
11. Петросов Ю.А. Диагностика, клиника и ортопедическое лечение вывихов
мениска височно-нижнечелюстного сустава / Петросов Ю.А., Сидоренко А.Н., Сеферян
Н.Ю., Сеферян К.Г. // Современная ортопедическая стоматология. – 2007. – № 8. –
С. 106–112.
12. Сидоренко А.Н. Совершенствование комплексного лечения дисфункцио-
нальных синдромов в сочетании с легковправимым вывихом мениска височно-ниж-
нечелюстного сустава / Сидоренко А.Н., Еричев В.В., Скорикова Л.А., Каде А.Х., Сидо-
ренко Р.А., Гришечкин М.С. // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 9. –
С. 513–516.
13. Bumann A., Groot Landeweer G. Reciprocal noise phenomenon. Reliability of
axiography // Phillip J. – 1991; 8: 377–9.
14. Bumann A., Lotzmann U. Color Atlas of Dental Medicine – TMJ Disorders and
Orofacial Pain. – New York: Thieme, 2003.
15. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии. – Киев: ООО «Червона Рута-Турс», 2012. – 1048 c.: ил.
16. Сысолятин П.Г. Классификация заболеваний и повреждений височно-ниж-
нечелюстного сустава / П.Г. Сысолятин, А.А. Ильин, А.П. Дергилев. – М.: Мед. книга,
2000. – 79 с.
17. Сысолятин П.Г. Классификация заболеваний височно-нижнечелюстного
сустава / П.Г. Сысолятин, В.М. Безруков, А.А. Ильин // Стоматология. – 1997. – № 3. –
С. 29–34.
18. Даниэле Манфредини. Височно-нижнечелюстные расстройства. Современ-
ные концепции диагностики и лечения. – ООО «Азбука стоматолога», 2013. – 500 с.
19. Сеферян К.Г. Ортопедическое лечение вывиха мениска височно-нижнечелюст-
ного сустава: Автореф. дис. … канд. мед. наук 14.00.21 / Cеферян К.Г. – Ставрополь. –
2002. – 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ