Результати застосування вдосконаленого алгоритму безпосереднього протезування з опорою на дентальних імплантатах з персоналізованим підходом

Автор(и)

  • Павло Вікторович Леоненко
  • Юлія Володимирівна Кокоєва
  • Галина Петрівна Леоненко

Ключові слова:

безпосереднє протезування, дентальна імплантація, персоналізований підхід, CAD/CAE/CAM-технології, мульти-юніт-абатмент

Анотація

Резюме. Часткова адентія є актуальним питанням сучасної стоматології. Раціональне застосування дентальної імплантації з безпосереднім протезуванням (БП) на щойно встановлених імплантатах (ДІ) при дефектах зубних рядів є сучасною та швидкою відповіддю на це питання. Але при цьому в методиці безпосереднього протезування на ДІ є низка невирішених завдань. Найбільш актуальним з них є: як з використанням сучасних CAD/CAE/CAM-технологій персоналізовано відтворити профіль прорізування природних зубів і при цьому на довго зберегти висоту періімплантної кісткової тканини (КТ) та об’єм оточуючих м’яких тканин.
Мета: підвищення якості стоматологічного лікування пацієнтів на етапах дентальної імплантації шляхом застосування вдосконаленого алгоритму безпосереднього протезування на дентальних імплантатах на підставі наукового обґрунтування призначення персоналізованих ортопедичних конструкції зубних протезів (ЗП) і протетичних елементів, а також фармакологічного супроводу такого втручання.
Матеріали та методи досліджень. У клінічне дослідження було включено 80 пацієнтів, з яких: 63 пацієнти увійшли в основну когорту (мали дефекти зубних рядів та/або потребували видалення зубів), котрих шляхом рандомізації було розділено на три групи (І–ІІІ), у відповідності із застосованою методикою лікування; 17 осіб увійшли в додаткову когорту (ІV група – без дефектів зубних рядів), клініко-лабораторні показники яких знаходились у межах фізіологічної норми. Згідно з наведеним розподілом пацієнтів основної когорти за групами дослідження (І–ІІІ групи) кожний пацієнт відповідно до плану дослідження отримав такі лікувальні заходи. У пацієнтів І групи (21 пац.) було застосовано вдосконалений алгоритм БП на ДІ із гвинтовою фіксацією ортопедичних конструкцій з рівня платформи імплантату, а в пацієнтів у ІІ групі (21 пац.) – з рівня мезоструктури мульти юніт абатменту з виготовленням індивідуалізованих гібридних абатментів та/або коронок з використанням CAD/CAE/CAM-технологій. При цьому превенцію запалення та болю пацієнтам І–ІІ груп здійснювали шляхом призначення комплексу фармакологічного супроводу, який містив препарат німесуліду, комплексний препарат бромелаїну, трипсину в поєднанні з рутозид-тригідратом, а також препарат трометамолу декскетопрофену. У пацієнтів ІІІ групи (21 пац.) було застосовано загально прийнятий протокол БП на ДІ із гвинтовою фіксацією ортопедичних конструкцій з рівня платформи ДІ із застосуванням стандартних протетичних елементів і конструкцій штучних коронок, виготовлених за традиційною лабораторною методикою, при цьому превенцію запалення та болю пацієнтам даної групи здійснювали шляхом призначення комплексу фармакологічного супроводу, який містив препарат мелоксікаму, комплексний препарат бромелаїну, трипсину в поєднанні з рутозид-тригідратом, а також препарат ібупрофену. Пацієнтам І–ІV груп було проведено: клінічні, функціональні та рентгенологічні дослідження з подальшим статистичним аналізом одержаних результатів.
Результати. Призначення запропонованого комплексу фармакологічного супроводу на етапі безпосереднього протезування стоматологічних хворих у І та ІІ групах дозволило здійснити превенцію прозапальної резорбції КТ, яка мала місце внаслідок хірургічної травми кістки та м’яких тканин у ділянці дентальної імплантації, сприяло мінімізації втрати висоти маргінальної КТ навколо ДІ. Зокрема, у пацієнтів І та ІІ груп досягнуто достовірний (p < 0,05 порівняно із ІІІ групою) приріст коефіцієнту стабільності імплантату (КСІ), починаючи із 20 доби (І група – 65,37±1,12 од. і ІІ група – 64,93±0,75 од.) на відміну від відстроченого приросту даного коефіцієнту у ІІІ групі (63,18±0,72 од.), в якій цей показник почав зростати лише із 30-ї доби, унаслідок чого втрата висоти маргінальної КТ через 12 міс. (1,11±0,03 мм) у ІІІ групі була достовірно (р < 0,05) вище по відношенню до І та ІІ груп. Крім того, достовірному зростанню показника втрати висоти маргінальної КТ (1,20±0,04 мм) через 24 міс. у пацієнтів ІІІ групи, на відміну від пацієнтів І та ІІ груп, сприяли конструкційні особливості стандартного абатменту та відсутність можливості відтворення анатомічних особливостей природного профілю прорізування ортопедичних конструкцій, виготовлених традиційним мануальним шляхом. Натомість мінімальну втрату висоти маргінальної КТ впродовж усього строку досліджень відмічено у ІІ групі, в якій було застосовано вдосконалений алгоритм БП на ДІ із гвинтовою фіксацією ортопедичних конструкцій з рівня мезоструктури мульти-юніт абатменту з виготовленням індивідуалізованих гібридних коронок з використанням CAD/CAE/CAM-технологій. Застосування мульти-юніт-абатментів дозволило герметично закрити доступ до шахти ДІ та всі подальші етапи протезування проводити на рівень вище від шахти ДІ. Зокрема, у ІІ групі дослідження відсутність інфікування шахти ДІ ротовою рідиною під час проведення етапів протезування, мінімізація травми маргінальної кістки, окістя та м’яких тканин навколо ДІ при отриманні відбитків, фіксації тимчасових і постійних конструкцій ЗП, а також авторський алгоритм відтворення природного профілю прорізування зубів дозволили зберегти достовірно більший (р < 0,05) об’єм КТ навколо ДІ через 12 та 24 міс. у порівнянні з І групою, де використовували титанові платформи й персоналізовані конструкції абатментів і профілів прорізування ЗП, та ІІІ групою, в якій використовували стандартні абатменти з рівня шахти ДІ та традиційні конструкції ЗП. Результати віддалених клінічних досліджень продемонстрували високу ефективність запропонованого комплексу лікувальних заходів і раціональність його складових за наведеним алгоритмом у пацієнтів І та ІІ груп порівняно із традиційними підходами в пацієнтів ІІІ групи. Зокрема, втрата висоти періімплантних м’яких тканин через 12 та 24 міс. після дентальної імплантації була достовірно нижче (p < 0,05) у пацієнтів І та ІІ груп порівняно із ІІІ групою. У ІІ групі через 12 і 24 міс. втрата м’яких тканин навколо ДІ була достовірно нижче (p < 0,05) у порівнянні з І групою.
Висновки. Призначення стоматологічним хворим запропонованого комплексу фармакологічного супроводу на етапі дентальної імплантації й безпосереднього протезування на ДІ, який містив препарат німесуліду, комплексний препарат бромелаїну, трипсину в поєднанні з рутозид тригідратом, а також препарат трометамолу декскетопрофену, дозволило здійснити превенцію індукованої запаленням резорбції КТ в місцях хірургічної травми кістки і м’яких тканин, сприяло мінімізації втрати висоти маргінальної КТ навколо ДІ. Зокрема, у пацієнтів І та ІІ груп, в яких було застосовано запропонований комплекс фармакологічного супроводу, утрата КТ в перші 6 міс. після втручання була достовірно менше (p < 0,05) (І група – 0,15±0,04 мм, ІІ група – 0,10±0,02 мм), а коефіцієнт стабільності імплантату (КСІ) вірогідно (p < 0,05) більше на відміну від пацієнтів ІІІ групи (утрата КТ 0,66±0,03 мм, КСІ 79,06±0,54 од.), в яких фармакологічний супровід містив мелоксикам та ібупрофен, дії котрих було недостатньо для повноцінної превенції індукованої травмою та запаленням локальної резорбції маргінальної кістки навколо встановлених ДІ і, як наслідок, переваги процесів резорбції КТ над її утворенням. За результатами віддалених (через12 та 24 міс.) клінічних і рентгенологічних досліджень у пацієнтів І і ІІ груп, в яких було застосований ідентичний за складом авторський комплекс фармакологічного супроводу і розроблений персоналізовано протокол безпосереднього протезування на дентальних імплантатах, установлено вірогідні відмінності в показниках утрати кісткової та м’яких тканин навколо ДІ між цими групами. Доведено, що застосування персоналізованого протоколу безпосереднього протезування на дентальних імплантатах з рівня мезоструктур мульти-юніт-абатментів у пацієнтів ІІ групи дозволило попередити багаторазове травмування маргінальної кістки, окістя і слизової оболонки навколо ДІ при виконанні рутинних ортопедичних маніпуляцій на клінічних етапах виготовлення тимчасових і постійних конструкцій зубних протезів, унаслідок чого саме у ІІ групі встановлено достовірно нижчі (р < 0,05) показники втрати кісткової та м’яких тканин навколо ДІ через 12 і 24 міс. після дентальної імплантації й безпосереднього протезування у порівнянні з І групою дослідження. Запропонований авторський протокол безпосереднього протезування на дентальних імплантатах з використанням сучасних CAD/CAE/CAMтехнологій дозволив персоналізовано відтворити профіль прорізування як у втрачених природних зубів. При його застосовані у пацієнтів ІІ групи з рівнямульти-юніт абатментів через 24 міс. було отримано достовірно кращі (р < 0,05) результати зі збереження висоти періімплантної кісткової тканини та об’єму оточуючих м’яких тканин, порівняно до традиційних методів протезування, застосованих у пацієнтів ІІІ групи.
Ключові слова: безпосереднє протезування, дентальна імплантація, персоналізований підхід, CAD/CAE/CAM-технології, мульти-юніт-абатмент

Біографії авторів

Павло Вікторович Леоненко

Леоненко Павло Вікторович – д-р мед. наук, професор кафедри ортопедичної стоматології
Інституту стоматології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7145-8260
Тел.: +38 (044) 482-08-50. Е-mail: p.leonenko@gmail.com.

Юлія Володимирівна Кокоєва

Кокоєва Юлія Володимирівна – аспірант кафедри ортопедичної стоматології
Інституту стоматології Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7778-1971.
Тел.: +38 (093) 922-14-44. Е-mail: julia.kokoieva@gmail.com.

Галина Петрівна Леоненко

Леоненко Галина Петрівна – канд. мед. наук, доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології
Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1790-9678.
Тел.: +38 (044) 483-13-02. Е-mail: g.leonenko@gmail.com.

Посилання

1. Leonenko PV, Leonenko HP, Kryshchuk MH, Yeshchenko VO, inventor; Leonenko PV, Leonenko HP, assignee. Sposib vysokotochnoi bahatovymirnoi virtualnoi imitatsii
budovy ta funktsii zuboshchelepnoho aparatu liudyny, ortodontychnykh aparativ, ortopedychnykh konstruktsii zubnykh proteziv, shyny, shyn-proteziv, implantativ ta
yikh protetychnykh elementiv z metoiu eksperymentalnoho modeliuvannia yikh funktsionuvannia. Patent of Ukraine No. 68170. 2012 Mar 12. [In Ukrainian]
2. Van de Velde T, Sennerby L, De Bruyn H. The clinical and radiographic outcome of implants placed in the posterior maxilla with a guided flapless approach
and immediately restored with a provisional rehabilitation: a randomized clinical trial // Clin. Oral Implants. Res. – 2010, Nov.; 21 (11): 1223–33. doi:
10.1111/j.1600-0501.2010.01924.x.
3. Tallarico M., Caneva M., Baldini N., Gatti F., Duvina M., Billi M. et al. Patient-centered rehabilitation of single, partial, and complete edentulism with cemented- or
screw-retained fixed dental prosthesis: The First Osstem Advanced Dental Implant Research and Education Center Consensus Conference 2017 // Eur. J. Dent. –
2018, Oct.-Dec.; 12 (4): 617–26. doi: 10.4103/ejd.ejd_243_18.
4. Leonenko PV, Leonenko HP. Osobennosti diagnostiki, lecheniia i profilaktiki u patsientov s dentalnoi implantatsiei na fone generalizovannogo parodontita i metabolicheskih
osteopatiy // Parodontologiia. – 2014; 70 (1): 52–57 [In Ukrainian]
5. Sanz M, Noguerol B, Sanz-Sanchez I, Hammerle CHF, Schliephake H, Renouard F et al. European Association for Osseointegration Delphi study on the trends
in Implant Dentistry in Europe for the year 2030 // Clin. Oral Implants Res. – 2019, May; 30 (5): 476–86. doi: 10.1111/clr.13431.
6. Kokoieva YuV. Personalizovanyi vybir konstruktsiinykh materialiv dlia shtuchnykh koronok z rivnia multy-yunit abatmenta abo tytanovoi platformy dlia bezposerednoho
protezuvannia na dentalnykh implantatakh. Art of Medicine. 2020;16 (4): 37–45. doi: 10.21802/artm.2020.4.16.37 [In Ukrainian]
7. Gallucci GO, Benic GI, Eckert SE, Papaspyridakos P, Schimmel M, Schrott A et al. Consensus statements and clinical recommendations for implant loading
protocols // Int. J. Oral Maxillofac. Implants. – 2014; 29 Suppl.: 287–90. doi: 10.11607/jomi.2013.g4.
8. Yeung S, Jivraj S. Rationale for Immediate Loading. In: Jivraj S. editor. Graftless Solutions for the Edentulous Patient. BDJ Clinician’s Guides. Springer, Cham;
2018: 159–87.
9. Schwarz ., Sanz-Martín I, Kern JS, Taylor T, Schaer A, Wolfart S et al. Loading protocols and implant supported restorations proposed for the rehabilitation of
partially and fully edentulous jaws. Camlog Foundation Consensus Report // Clin. Oral Implants Res. – 2016, Aug.; 27 (8): 988–92. doi: 10.1111/clr.12736.
10. Tettamanti L, Andrisani C, Bassi ., Vinci R, Silvestre-Rangil J, Tagliabue A. Immediate loading implants: review of the critical aspects // Oral Implantol. (Rome). –
2017, Sep. 27; 10 (2): 129–39. doi: 10.11138/orl/2017.10.2.129.
11. Gallucci GO, Hamilton A, Zhou W, Buser D, Chen S. Implant placement and loading protocols in partially edentulous patients: A systematic review // Clin. Oral
Implants Res. – 2018, Oct.; 29 (Suppl. 16): 106–34. doi: 10.1111/clr.13276.4.
12. Chen J, Cai M, Yang J, Aldhohrah T, Wang Y. Immediate versus early or conventional loading dental implants with fixed prostheses: A systematic review and
meta-analysis of randomized controlled clinical trials // J. Prosthet. Dent. – 2019, Dec.; 122 (6): 516–36. doi: 10.1016/j.prosdent.2019.05.013.
13. Sanz-Sánchez I., Sanz-Martín I., Figuero E., Sanz M. Clinical efficacy of immediate implant loading protocols compared to conventional loading depending on
the type of the restoration: a systematic review // Clin. Oral Implants Res. – 2015, Aug.; 26 (8): 964–82. doi: 10.1111/clr.12428.
14. Proussaefs P. Immediate provisionalization with a CAD/CAM interim abutment and crown: a guided soft tissue healing technique // J. Prosthet. Dent. – 2015,
Feb.; 113 (2): 91–5. doi: 10.1016/j.prosdent.2014.09.003.
15. Koutouzis T, Richardson J, Lundgren T. Comparative soft and hard tissue responses to titanium and polymer healing abutments // J. Oral Implantol. – 2011,
Mar.; 37 Spec. No: 174–82. doi: 10.1563/AAID-JOI-D-09-00102.1.
16. Wilson TG. Jr. The positive relationship between excess cement and peri-implant disease: a prospective clinical endoscopic study. J Periodontol. – 2009, Sep.;
80 (9): 1388–92. doi: 10.1902/jop.2009.090115.
17. Staubli N, Walter C, Schmidt JC, Weiger R, Zitzmann NU. Excess cement and the risk of peri-implant disease – a systematic review // Clin. Oral Implants Res. –
2017, Oct.; 28 (10): 1278–90. doi: 10.1111/clr.12954.
18. Ashurko I, Trofimov A, Tarasenko S, Mekhtieva S. Full-Mouth Screw-Retained Implant-Supported Rehabilitation with Multiunit Abutments Using Virtual Guided
Surgery and Digital Prosthetics Protocol // Case Rep. Dent. – 2020, Sep. 9; 2020:3585169. doi: 10.1155/2020/3585169.
19. Gaddale R, Mishra SK, Chowdhary R. Complications of screw- and cement-retained implant-supported full-arch restorations: a systematic review and meta-analysis
// Int. J. Oral Implantol. (Berl.). – 2020; 13 (1): 11–40.
20. Rattanapanich P, Aunmeungtong W, Chaijareenont P, Khongkhunthian P. Comparative Study between an Immediate Loading Protocol Using the Digital Workflow
and a Conventional Protocol for Dental Implant Treatment: A Randomized Clinical Trial // J. Clin. Med. – 2019; 8: 622. doi: 10.3390/jcm8050622.
21. Koutouzis T, Gholami F, Reynolds J, Lundgren T, Kotsakis GA. Abutment Disconnection/Reconnection Affects Peri-implant Marginal Bone Levels: A Meta-Analysis //
Int. J. Oral Maxillofac. Implants. – 2017, May/June; 32 (3): 575–81. doi: 10.11607/jomi.5367.
22. de Carvalho Barbara JG, Luz D, Vianna K, Porto Barboza E. The influence of abutment disconnections on peri-implant marginal bone: A systematic review //
Int. J. Oral Implantol. (Berl.). – 2019; 12 (3): 283–96.
23. Tallarico M, Caneva M, Meloni SM, Xhanari E, Covani U, Canullo L. Definitive Abutments Placed at Implant Insertion and Never Removed: Is It an Effective
Approach? A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials // J. Oral Maxillofac. Surg. – 2018, Feb.; 76 (2): 316–24. doi:
10.1016/j.joms.2017.08.025.
24. Leonenko PV, Kokoieva YuV. Eksperymentalne obgruntuvannia kombinatsii konstruktsyinykh materialiv ta personalizovanykh protetychnykh elementiv dlia protezuvannia
na dentalnykh implantatakh. Suchasna stomatolohiia. 2020;101 (2): 76–83. doi: 10.33295/1992-576X-2020-2-76.[In Ukrainian]
25. Kokoieva YuV, Leonenko HP, Bida VI, Leonenko PV, inventor; Shupyk National Healthcare University of Ukraine, assignee. Sposib vyhotovlennia personalizovanoho
naboru protetychnykh elementiv dlia bezposerednoho protezuvannia, formuvannia profiliu prorizuvannia miakykh tkanyn u dentalnii implantatsii. Patent of
Ukraine No. 141292. 2020 Mar 25 [In Ukrainian]
26. Leonenko PV. Rezultaty zastosuvannia modyfikovanoho protokolu dentalnoi implantatsii patsiyentam z nyzkoiu shchilnistiu kistkovoi tkanyny v diliantsi implantatsii.
Zb nauk prats spivrobit NMAPO imeni PL Shupyka. 2015; 24 (3): 34–43 [In Ukrainian]
27. Leonenko PV, Kokoieva YuV. Profilaktyka zapalennia, boliu ta vtraty vysoty marginalnoi kistkovoi tkanyny na etapi dentalnoi implantatsii ta bezposerednogo protezuvannia.
Suchasna stomatologiia. 2020; 104 (5): 36–43. doi: 10.33295/1992-576X-2020-5-36 [In Ukrainian]
28. Bida VI, Doroshenko OM, Leonenko PV, Kokoieva YuV. Application possibilities of nimesulide and trometamol dexketoprofen in preventing inflammation and pain
in dentistry. Suchasna stomatologiya. 2017; 89 (5): 36–43 [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Номер

Розділ

ІМПЛАНТОЛОГІЯ