Патогістологічне дослідження впливу комплексу адреноблокаторів на регенерацію кістки щелепи

Автор(и)

  • O. Kononova

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-36-39

Ключові слова:

генералізований пародонтит, адреналіновий стрес, адреноблокатори

Анотація

Резюме. У розвитку захворювань пародонту велике значення має наявність психологічного стресу у хворих. Це слід урахо-
вувати при комплексному лікуванні пацієнтів із захворюваннями пародонту. Для ефективного лікування захворювань паро-
донту в цих хворих необхідно експериментально обґрунтувати ефективність запропонованого комплексу адреноблокаторів.
Мета дослідження: експериментально обґрунтувати вплив запропонованої медикаментозної композиції на регенерацію
штучно створеного дефекту кістки нижньої щелепи у щурів при моделюванні в них адреналінового стресу.
Матеріал і методи дослідження. Для обґрунтування ефективності запропонованого комплексу адреноблокаторів при
лікуванні захворювань пародонту було проведено експериментальне дослідження на тваринах. Адреналіновий стрес моде-
лювали у щурів шляхом перорального застосування гелю з адреналіном у дозі 0,36 мг/кг протягом десяти днів. Лінкоміцин
вводили з питною водою в дозі 60 мг/кг. У тварин утворювали дефект кістки нижньої щелепи, який заповнювали препаратом
«Bio-Oss». Гель адреноблокаторів (зоксон + ніцерголін і сібазон) вводили шляхом аплікацій у дозі 0,6 мг/кг. Гістологічні
дослідження кістки проводили у строки 10 і 30 днів з використанням гематоксиліну та еозину.
Результати дослідження та їх обговорення. Проведені експериментальні дослідження показали, що розвиток адреналі-
нового стресу гальмує регенерацію кістки щелепи. Аплікації адреноблокаторів посилюють регенерацію експериментального
дефекту кістки нижньої щелепи.
Висновки. Пероральне застосування гелю з адреноблокаторами стимулює регенерацію кістки в ділянці експериментально-
го дефекту нижньої щелепи.
Ключові слова: генералізований пародонтит, адреналіновий стрес, адреноблокатори.

Біографія автора

O. Kononova

О.В. Кононова – канд. мед. наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичних факторів довкілля
ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України,», Київ.E-mail: vladoks2010@gmail.com. Тел.: +38 (050) 146-25-45.

Посилання

1. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта. – Київ: Здоров’я,
2000. – 464 с.
2. Данилевский Н.Ф., Сидельникова Л.Ф., Ткаченко А.Г. Распространенность основ-
ных стоматологических заболеваний и состояние гигиены полости рта у населения различных
регионов Украины // Современная стоматология, 2006; 2: 14–16.
3. Кононова О.В. Влияние линкомицина на состояние пародонта у крыс с адренали-
новым стрессом // Вісник стоматології, 2016; 96 (3): 26–28.
4. Кононова О.В., Борисенко А.В., Левицкий А.П. Влияние оральных гелей квертули-
на и адреноблокаторов на состояние пародонта у крыс с адреналиновым стрессом // Вісник
стоматології, 2016; 97 (4): 8–11.
5. Кононова О.В. Вплив освіщення житлових приміщень і психосоматичного стану
мешканців на тканини пародонта // Вісник проблем біології і медицини. – 2017 (1): 357–362.
6. Косенко К.М. Епідеміологія основних стоматологічних захворювань у населення
України і шляхи їх профілактики: Автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.01.22 «Стомато-
логія». – Київ, 1994. – 45 с.
7. Левицький А.П. Патент на корисну модель Україна, № 31012. МПК (2006) А61Р
31/00. Спосіб моделювання дисбіозу (дисбактеріозу) / Левицький А.П., Селіванська І.О.,
Цисельський Ю.В. та ін. Опубл. 25.3.2008. Бюл. № 6.
8. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: КОЛО, 2003. – 272 с.
9. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники / Г.А. Меркулов. – Л.: Медицина,
1969. – 424 с.
10. Остапко О.І. Наукове обґрунтування шляхів та методів профілактики основних сто-
матологічних захворювань у дітей в регіонах з різним рівнем забруднення довкілля: Автореф.
дис. … д-ра мед. наук: спец. 14.1.22 «Стоматологія». Київ, 2011. – 38 с.
11. Павленко О.В., Антоненко М.Ю., Сідельников П.В. Планування лікувально-профі-
лактичної допомоги хворим на генералізований пародонтит на основі оцінки ризику ураження
пародонту // Современная стоматология, 2009; 1: 56–61.
12. Саркисов Д.С. Микроскопическая техника / Д.С. Саркисов, Ю.Л. Перов. – М.,
1996. – 544 с.
13. Тарасенко Л.М. Патогенез повреждения пародонта при стрессе: Автореф. дис. …
д-ра мед. наук : спец. 14.1.22 «Стоматологія». – Москва, 1986. — 32 с.
14. Тарасенко Л.М., Петрушанко Т.А. Стресс и пародонт. – Полтава, 1999. – 192 с.
15. Ткаченко А.Г. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики генера-
лізованого пародонтиту в осіб молодого віку 18–25 років: Автореф. дис. … канд. мед. наук:
спец. 14.1.22 «Стоматологія».Київ, 2006. – 20 с.
16. Чижевський І.В. Клінічне та гігієнічне обгрунтування профілактики карієсу зубів у
дітей у промислово розвинутому регіоні: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: спец. 14.1.22
«Стоматологія». Київ, 2010. – 38 с.
17. Akhter R., Hannan M., Okhuba R., Morita M. Relationship between stress factor and
periodontal disease in a rural area population in Japan // Eur. J. Med. Res., 2005; 10 (8): 352–357.
18. Bancroft J.D. Theory and practice of histological techniques / J.D. Bancroft, A. Stevens. –
2nd ed. – L.: Churchill Livingstone, 1990. – 740 р.
19. Deinzer R., Granrath N., Spahl M., Linz S., Waschul B., Herforth A. Stress, oral health
behavior and clinical outcome // Br. J. Health Psychol., 2005; 10 (2): 269–283.
20. Omigbodun O.O., Odukogbe A.T., Omigbodun A.O., Yusuf O.B., Bella T.T., Olayemi O.
Stressors and physiological symptoms in students of medicine and allied health professions in
Nigeria // Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 2006; 41 (5): 415–421.
21. Pistorius A., Krahwinkel T., Willerhausen B., Bockstegen C. Relationship between stress
factors and periodontal disease // Eur. J. Med. Res., 2002; 7 (9): 393–398.
22. Smith C.K., Peterson D.F, Degenhardt B.F., Johnson J.C. Depression, anxiety, and
perceived hassels among entering medical students // Psychol. Health. Med., 2007; 12 (1):
31–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ